တီၢ်ချ့ထီၣ်ကညီကျိာ်

တၢ်တီၢ်ချ့ထီၣ်ကညီကျိာ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကသူအီၤလၢတၢ်တီၢ်သ့ထီၣ်ကညီကျိာ်ဂီၢ်ဒီးအိၣ်ဒီးအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအပာ်ပနီၣ်ဝဲလၢနကတီၢ်ဝံၤအီၤန့ၣ်လီၤ. နကလိၣ်ဘၣ်ကညီ(Keyboard)လၢနက(Download)အီၤဒ်သိးနတီၢ်ကညီကျိာ်ကသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

Tanaqui Online Keyboard

အံၤမ့ၢ်()လၢတၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကကွဲကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢတဖၣ်လၢတၢ်ဃုထု()တဖၣ်အဖီခိၣ်ဒီးလံာ်မဲာ်ဖျၢလၢတၢ်ကွဲးအီၤတဖၣ်အံၤတၢ်သူအီၤလၢတၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၢ်လၢ(Online)မ့တမ့ၢ်(Social Media)အပူၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်(Unicode)ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ကညီ(Keyboard)အိၣ်ဒီး(Unicode)တဖၣ်

တီၢ်လိကညီကျိာ်အိၣ်ဃုာ်ဒီးကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢအတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်.ဂ့ၤလၢတၢ်တီၢ်လိကညီကျိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တီၢ်လိကညီကျိာ်အံၤအိၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးကညီ()တဖၣ်လၢတၢ်ကဃုထၢအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကျိာ်လၢတၢ်တီၢ်လိအီၤတဖၣ်အံၤတၢ်(Copy)အီၤသ့ဒီးသူအီၤလၢတၢ်ကွဲးတဖၣ်အဂီၢ်ဒီးလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်(Unicode)န့ၣ်လီၤ.

ကညီ(Keyboard)

ကညီ(Keyboard)အိၣ်ဒီးအလွဲၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကတိၢ်နီၢ်ကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အဂီၢ်. နလဲလိာ်()အလွဲၢ်တဖၣ်သ့ဒီးကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢတဖၣ်အိၣ်လၢ(Keyboard)အလိၤလၢနကတိၢ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.