တ့တ့အဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိး

စီၤတ့တ့မ့ၢ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဂၤလၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢမဲၢ်ရၤမိၤဒဲကဝီၤဖဲမၤနၢၤဖျီလီၤပှီၢ်(၁၉၉၅နံၣ်)န့ၣ်လီၤ. စီၤတ့တ့အံၤဒိးန့ၢ်အမံၤ"တ့တ့"ခီဖျိလၢအဟးထ့းအခိၣ်ဒီးဝၣ်လၢအနီၢ်ဆံးခါဒီးအမိၢ်အပၢ်တဖၣ်ဟံးန့ၢ်ဝၣ်အသီၣ်"တ့တ့"န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအယုၢ်န့ၢ်အမံၤ"တ့တ့"အံၤမ့ၢ်အဖါတံၢ်န့ၣ်လီၤ. အမံၤနီၢ်ကီၢ်လၢအသကိးတဖၣ်သ့ၣ်ညါအီၤန့ၣ်မ့ၢ်စီၤလီၤအဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အမိၢ်အသဝီအိၣ်လၢယိၤကျါလၢသုးက့(၁)တကပၤန့ၣ်လီၤ.အဒီးပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ်လွံၢ်ဂၤဒီးမ့ၢ်ပိာ်ခွါကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. စီၤတ့တ့အမိၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ပှၤဂဲၤ(ၡၤ)ဒီးတၢ်သးဝံၣ်ဒီးအမံၤလၢလၤကိတံၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အပါတခီမ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်ဂဲၤလိၣ်ကွဲဒီးဖျၢၣ်ထူန့ၣ်လီၤ. စီၤတ့တ့ဆးထီၣ်သးဝံၣ်တၢ်သးဝံၣ်အိၣ်အါမးဘၣ်ဆၣ်တၢ်သးဝံၣ်"သံသံမူမူ"အံၤမ့ၢ်တၢ်သးဝံၣ်တဖျၢၣ်လၢပှၤသ့ၣ်ညါအီၤအါထီၣ်ဒီးအမံၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်လၢတၢ်သးဝံၣ်တဖျၢၣ်အံၤအဃိလီၤ. ဖဲအနီၢ်ဆံးခါမ့ၢ်ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်သးဝံၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်ဆၣ်သ့ၣ်ညါအဲၣ်ထီၣ်တၢ်သးဝံၣ်ရူးထါတဖၣ်အါကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. 

ဆီၣ်ထွဲပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိ

ဆီၣ်ထွဲစီၤတ့တ့အ Youtube Channel လၢအတၢ်သးဝံၣ်အသီဒီးတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်!

မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲစ့ၢ်ကီးအဝဲသ့ၣ်အကရူၢ်Tempered Boyzအ 

94 Trap House Youtube Channelတၢ်ဂီၤမူတဖၣ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်