တူၢ်လိာ်မုာ်နၤလၢကညီကျိာ်ပီညီ

ကျိာ်တၢ်မၤစၢၤ

လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်အသီၣ်တဖၣ်

ဃုထၢလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်လၢအအိၣ်တဖၣ်ဒီးအသီၣ်တဖၣ်ကသီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.ဂ့ၤလၢနၢ်မၤလိကညီကျိာ်အသီၣ်တဖၣ်ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဃာ်လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကွဲးဒီးကနၣ်

ကွဲးလီၤကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်ဒီးအသီၣ်တဖၣ်ကဟဲထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤဝဲလၢတၢ်မၤလိကညီကျိာ်အသီးဒီးတၢ်ကွဲးကညီကျိာ်အဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နကွဲးလီၤလၢန(လီတဲစိ)(Phone)အပူၤဒီးနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးကညီ(Keyboard)န့ၣ်ဂ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တီၢ်လိကညီကျိာ်တဖၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂဲၤလိၣ်ကွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢနကတီၢ်လိကညီကျိာ်အဂီၢ်လၢ(Computer)အပူၤဒီးသူအီၤလၢနတၢ်ကွဲးလံာ်ကွဲးလဲၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်အိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ.

မၤလိကညီကျိာ်တဖၣ်

👂ဒိကနၣ်လံာ်

✍🏻ကွဲးလိလံာ်

🔤ကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်

📄တၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်

တၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်အံၤအိၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးကညီကျိာ်တၢ်ဒိးစဲးတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်နီၢ်ဂံၢ်တၢ်တၢ်ဒိးစဲး,ကညီလံာ်မဲာ်ဖျၢၣ်တၢ်ဒိးစဲး,ဒီးတၢ်ဒိစဲးအဂၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်ခိၣ်ဂၢၤန့ဆၢၣ်,တၢ်ဆံၣ်စိၤတဲစိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

📚လံာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ

လံာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်အါမးလၢနကမၤလိကွဲးကညီကျိာ်,တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ,တၢ်ဒွး,စဲအ့ၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ်,ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤလံာ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အဂၤတဖၣ်

ဟံးန့ၢ်ကညီလံာ်သးဝံၣ်(PDF)

Downloadကညီကျိာ်ဒီး(Keyboard)တဖၣ်

ကညီကီၢ်စဲၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ကညီတၢ်ကရၢကရိ

ထံကီၢ်လၢကညီဖိအိၣ်တဖၣ်

ဒုးအိၣ်ထီၣ် QR Code

သမံသမိးနီၢ်ကစၢ်သး

ကညီတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်ဒ်အမံၢ်(စီၤၡ့,တ့တ့,အဲၣ်လါ,ထိၣ်ဖးဒိၣ်,FG Fame, Little John, CJ ဖါပနၢ်) တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အံၤတမ့ၢ်ကညီကျိာ်ပီညါအတၢ်ဘၣ်. တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အံၤမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤသးဝံၣ်တၢ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ဒီးတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်ပာ်လီၤအီၤလၢကညီကျိာ်ပီညါမ့ၢ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢအမၤလိကညီကျိာ်ဒီးကသ့ကနၢ်လိကညီကျိာ်အဂီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တသူအီၤလၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ညါထီၣ်ကျိၣ်စ့အဂီၢ်ဘၣ်မ့မ့ၢ်တခီလၢတၢ်ကမၤလိက့ၤကညီကျိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တီၢ်လိကညီကျိာ်

တီၢ်လိကညီကျိာ်အိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အါမးလၢနကမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်တီၢ်လိကညီကျိာ်လၢ(Computer)အပူၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.